Informace o zpracování osobních údajů

Níže se prosím seznamte s účelem, podmínkami a rozsahem zpracování Vašich osobních údajů, které budou zpracovány za účelem naplnění poslání SAI tak, jak je definováno ve stanovách SAI.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je SAI – sdružení ambulantních internistů z. s. (dále jen jako „SAI“) se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4; IČ: 087 62 171.

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje, které vyplníte, nebo jste vyplnili v přihlášce za člena SAI v rozsahu:

  • titul,
  • jméno a příjmení,
  • adresa trvalého bydliště
  • název a adresa pracoviště,
  • telefon a e-mail

a to k následujícím účelům:

  • Zasílání informací ohledně aktuálního dění v oboru, pozvánek na vzdělávací akce a jiné události organizované SAI, nebo partnery SAI
  • Evidence úhrady členských příspěvků SAI.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, jelikož zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, který jste projevil/a prostřednictvím vyplnění výše uvedeného formuláře.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich zpracování Vás nemůžeme kontaktovat, ani zasílat jakékoliv informace ohledně činnosti SAI.

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším entitám, které se správcem spolupracují na základě řádně uzavřené smlouvy o spolupráci, jedná se o:

  • OAKS Consulting, s.r.o., se sídlem Nad Rybníkem 90, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C151802.

Doba uchování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho členství v SAI a následně mohou být vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, po kterou bude trvat oprávněný zájem správce.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo požadovat po Správci informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, přičemž Správce má povinnost Vám tyto informace sdělit neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Máte rovněž právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz           nebo omezení zpracování a na přenositelnost osobních údajů. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromého a osobního života, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě, že Správce následně neprokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovány.

Svá práva související se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím těchto kontaktních údajů: info@saicr.cz.